DOBRODOŠLI V DRUŽBI DELODAJALCEV IZVOLJENIM POLITIKOM NASVET-PRIPOROČILO, KAKO IZ VSE VEČJE KRIZE

BlazSvetekPrepričani smo, da ste tudi vi podobnega mnenja, da je v sodobni družbi potrebna nova miselnost in primerno ukrepanje, kjer vsakdo od nas prevzema tolikšen del odgovornosti, kakršen je sorazmeren teži dodeljenim delovnim nalogam. Zavest, da smo vsi enakopravni člani družbe, terja od nas pričakovanje in temeljno preobrazbo, da ne moremo samo eni odgovarjati za napake pri svojem delu, ampak da tudi izvoljeni politiki in imenovani državni uradniki (poslanci, župani…) končno politično, kazensko, materialno in nematerialno odgovarjajo za ne-izvajanje nalog, ki so jih pred volitvami sami posredovali volivcem. Vsak politični kandidat ima pravico, da vsakemu volivcu, ki ga je izvolil, s svojim notarsko overovljenim podpisom na volilnem programu jamči svojo neposredno odgovornost za uresničevanje danega programa v voljenem mandatu. Tako bo dokončno ukinjena neopredeljena kolektivna-strankarska neodgovornost političnih kandidatov in pod izvršbo zavarovana naša pravica, da slabe-neprimerne politike pravočasno zamenjamo z ustreznimi. Na nas volivce je na ta način prenešen velik del odgovornosti, da bomo znali presoditi in izbrati tisti program kandidata, ki ustreza našim pričakovanjem. Dostopnost volilnih programov kandidatov mora enakopravno in pravočasno zagotoviti država vsakemu volivcu, tudi preko interneta-elektronske pošte. Vse navedeno se imenuje abeceda enakopravnosti. Tega pomembnega dejstva ne smemo podcenjevati. Upam, da sem vas prepričal, da je ta skrbno pripravljen dokument primeren in ob vaši volji in vaši dokončni odločitvi tudi uresničljiv. Sami in edino vi se lahko odločite koga boste volili, če sploh koga. Če ima kdo pomisleke, da rešitev ni dovolj popolna, potem je na vas, da končno zadihate svobodo in zahteve za enakopravnost državljanov še poostrite. Ne pristajajte na delitev na leve in desne (rdeče in črne). Sprenevedanje, da posameznik ne more ničesar storiti zoper zlo in družbene krivice, naj ostane daleč za nami. Na široko odprimo oči in odpravimo nepravične in nedemokratične volitve, ki so temeljni vzrok neprimernega stanja v državi.
Zamujene priložnosti se ne vračajo. Uporabite demokracijo, ne zaupajte in ne nasedajte praznim obljubam kot do sedaj! Drage dame, cenjeni gospodje, prijatelji, znanci, sosedje, vsi ljudje dobre volje! Dovolite, da se vam predstavimo z vsebino nujnih ukrepov za izhod iz nazadovanja države in jo po vaši kritični presoji sprejmete ali zavržete. Spodaj podpisani smo ponosni, da lahko na vse razmišljajoče in z zdravo mero modrosti obdarjene ljudi naslavljamo to pismo. Prepričani smo, da z vami delimo skrb, za uspešno svobodno državno skupnost – za Slovenijo. Smo državljani, ki nismo nikoli bili, niti hoteli biti v vrstah oblastnikov, ki vodijo to čudovito državo v propad, bedo in suženjstvo. Zato smo zaskrbljeni domoljubi za vse nas pripravili ta premišljen načrt, da končno naredimo vsi skupaj Uspešno Slovenijo:

  1. Vam najpomembnejše sporočilo je, da oblastniki Slovenije vse po letu 1990, torej takoj po prvih demokratičnih volitvah, vodijo Slovenijo iz pohlepa ali slepote v revščino, nazadovanje in s tem do izumiranje države. To jim predvsem uspeva zato, ker na vseh mogočih ravneh onemogočajo politično, gospodarsko in drugo konkurenco, neposredno odgovornost in omejujejo težko pridobljene in ustavno zajamčene demokratične pravice državljanov do enakopravnosti in enakih možnosti za vse. Korupcija, klientelizem, monopoli, kartelno dogovarjanje cen in storitev… – STOP!
  2. Jasno in glasno povejmo, da smo odlični poznavalci vseh dogodkov slovenske zgodovine in sedanjih političnih in gospodarskih razmer v Sloveniji, ki so nas potisnile v gospodarsko in socialno krizo, veliko nenadzorovano zadolževanje, naraščajočo inflacijo, oblastniško korupcijo, gospodarski kriminal, izumiranje naroda itd. Zato smo se tudi znašli na samem repu preživetja med članicami Evropske unije. Zato lahko edino kot oblastniško neobremenjeni nosilci skupaj z vami ponudimo politično rešitev za Uspešno slovenijo.
  3. Z našimi programskimi zahtevami za Uspešno Slovenijo vsem domoljubom naših družin in naravno bogate Slovenske države izkazujemo vso spoštovanje do njihovih naporov, vzpostavitve demokratične družbe in do vzpostavitve dostojanstva slehernega človeka, ki si tega želi. Zato se na osnovi zgledov uspešnih in v resnici demokratični držav odločno zavzemamo ZA:

CELOVITO SPOŠTOVANJE DEMOKRATIČNIH PRAVIC POSAMEZNIKA

Te predstavljajo orodja za najcenejšo in najučinkovitejšo pot do vzpostavitve enakopravnih demokratičnih volitev in demokratični nadzor državljanov nad volitvami, voljenimi in imenovanimi nosilci oblasti (poslanci, sodniki, tožilci, državnimi uradniki, župani, svetniki…)

NEPOSREDNO ODGOVORNOST VSEH VOLJENIH POLITIČNIH PREDSTAVNIKOV

Za neposredno odgovornost vseh izvoljenih političnih predstavnikov – zastopnikov ljudstva po volitvah oz. za njihov predčasen odpoklic z voljene funkcije. Vsak kandidat s svojim podpisom jamči uresničevanje volilnega programa. To jamstvo garantira tako kazensko, materialno in s svojim premoženjem. Za volilni program, ki ga lastnoročno in javno podpiše mora v skladu s svojim političnim položajem (pozicija ali opozicija) in zakonskimi možnostmi izvajati, sicer ga imajo le tisti volivci, ki so ga izvolili pravico tudi predčasno odstaviti in izvoliti drugega. Zato ima vsak volivec pravico, da se mu na volišču izda potrdilo o volilni odločitvi.

NOVA DELOVNA MESTA V PODJETNIŠTVU, INDUSTRIJI IN STORITVAH

Denar država za ta delovna mesta tudi zagotovi tako s prihranki ukinitve funkcije predsednika države (to opravlja predsednik vlade), plače državnih uslužbencev in v zavodih, kjer je večinski lastnik država, se omejijo na razmerje 1:5 z ozirom na najnižjo plačo zaposlenega v državi, ukinitev državnega sveta, prepolovi se število poslancev, občinski svetnikov, občine se financirajo in organizirajo kot v uspešnih državah Evrope, podobno pokrajinska samouprava, tem merilom se uskladi število državnih uslužbencev, sodnikov, policistov, tožilcev, agencij itd. Poveča se število delovnih mest s polovičnim delovnim časom – za matere.

VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC

Urad varuha človekovih pravic se preuredi v Porotno sodišče za človekove pravice in pridobi status pritožbenega porotnega sodišča, ki sme zaradi kršitev človekovih pravic razveljaviti tako sodbo prvostopenjskega, drugostopenjskega in vrhovnega sodišča. To porotno sodišče ima 12 sodnikov porotnikov izbranih po posebnem ključu enakopravnosti spolov, socialne lestvice, nervostabilnosti in politično -upravne nepovezanosti s primerom, ki ga to sodišče rešuje. Če je porotna sodba tega sodišča vsaj dvotretinjsko podprta, se sojenje rednega sodišča razveljavi, stroški sojenja se prenesejo na sodnika ali sodnike, ki so krivično sodbo izdali in zanjo še materialno, nematerialno in kazensko odgovarjajo, kot drugi državljani, ki zlorabijo svoj položaj ali malomarno opravljajo službene dolžnosti.

REFORMO IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN RAZISKOVANJA

Sprememba financiranja plač profesorjev in asistentov javnega, visokega, višjega in podiplomskega študija tako, da imajo dolžnost ½ delovnih nalog skupaj s študenti opravljati v podjetjih in ustanovah razvojno raziskovalnih oddelkov in tako prispevajo k rasti BDP v inovacijskih procesih s povečano dodano vrednostjo. Prednost predavanja študentom imajo tisti, katerih delo je pri dodani vrednosti prodanih izdelkov uspešnejše. Vzgojitelji, osnovnošolski in srednješolski učitelji izvajajo pouk v smeri vzpodbujanja otrokove ustvarjalnosti za trajnostni razvoj na osnovi njihovih sposobnosti in potreb. Posebej se uvedejo oddelki za nadarjene in tiste s posebnimi potrebami in se tako razbremenijo motenj vedenjsko neproblematični učenci. Vsi učitelji in vzgojitelji po 15 letih službe dobijo status trajnega mandata.

ZDRAVSTVENO REFORMO

Zdravstvena reforma poteka v smeri krepitve javnega zdravstva, privatno zdravstvo je le dopolnilo javnemu. Višina zavarovalne premije se prilagodi življenjskemu slogu posameznika in tako vzpostavi sistem osebne odgovornosti za lastno zdravje in zdravje otrok oz. bližnjih.

POKOJNINSKO REFORMO

Pokojninska reforma temelji na pravici zavarovanca do pokojnine v skladu z vplačanimi prispevki, pričakovane življenjske dobe, težavnosti dela vpliva na pravico do redne upokojitve, pokojninska blagajna se razbremeni vseh socialnih in drugih izplačil, ki nimajo osnove v plačanih prispevkih za pokojninsko dobo. Pokojninska reforma mora sočasno potekati z gospodarskim prestrukturiranjem in programom države za nova delovna mesta in povečanjem rodnosti parov na 2,12 živa otroka.

PRAVICO DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

Vsi instrumenti kmetijske in zdravstvene politike so naravnani k zagotavljanju oskrbe prebivalstva z najboljšo gorsko pitno vodo iz pipe v vsakem domu, vse večji podpori pridelovalcem ekološko pridelane hrane brez GSO, pesticidov, herbicidov in drugih biocidov, zavarovanje plodne zemlje in pitne vode, zmanjšanje izpustov emisij zgorevanja zaradi izboljšav v toplotni izolaciji bivalnih in delovnih prostorov, izboljšava mestnega zraka z mestnim prometom, ki se modernizira s pogoni na električni pogon transportnih vozil, …

SOCIALNO PRAVIČNOST IN OHRANITEV DOSTOJANSTVA ČLOVEKA

Vsak državljan Slovenije ima ustrezno socialno izkaznico, s katero mu je zagotovljeno dostojanstvo v primeru dostopa do pravne varnosti-odvetnika, sodišča.., pri plačevanju raznih taks, varstva otrok, humanitarne pomoči, ohranjanja družinske skupnosti, plačevanja prekrškov… tako, da izdatki za navedene obveznosti ne morejo preseči 10 % njegovih mesečnih osebnih dohodkov. Bistvena pocenitev stroškov referendumov, peticij, zakonskih pobud… in volitev z elektronsko pošto.

Ljubljana, 25. decembra 2010 Odbor za demokracijo stranke NPS – Stranka Naprej Slovenija!
Blaž Svetek – predsednik pol. stranke NPS – Stranka Naprej Slovenija: 041 699 285, Ljubljana
Pišite na e-mail: naprejslovenija1@gmail.com

Spoštovani!

Naprošamo vas, da prispevate po svojih močeh k razširitvi tega demokratičnega dokumenta, listine rešitve za Uspešno Slovenijo. Kopirajte, natisnite, delite, seznanjate, kritizirajte, pišite pripombe in dopolnitve tega dokumenta. Predvsem pa se potrudite in poiščite primerno kandidatko ali kandidata za prelomne volitve v Državni zbor za leto 2016. Poslanci morajo biti pošteni kot sodna porota, ki vedo, kaj je pravično in kaj pošteno. Vemo, da vam ni lahko sprejeti zaupanja v kateri koli politično stranko. Zato imejte zaupanje vase, v svojo intuicijo in zahtevajte tudi od drugih strank ali kandidatov, da vam dostavijo pogodbo, s katero sam kandidat jamči izvajanje lastnoročno podpisanega programa. Nihče vas ne sili, da volite brezpogojno. Pri predlaganju kandidatov stranki NPS – Stranka Naprej Slovenija prosimo, vedno predlagajte vsaj dva: moškega in žensko, saj tudi zakon zahteva enakopravno zastopanje žensk v parlamentu. Od vsakega posameznika je odvisno, ali bo dovolj pogumen in imel dovolj državljanskega poguma soočati se za prihodnost in obračunati s preteklostjo. Čas zahteva korenite spremembe tud pri nas samih. Ustvarimo temelje za državo, ki nagrajuje dobre, sovražnike ljudstva pa poboljša. Tega nihče ne bo storil namesto nas.

Hvala!