Program stranke NPS

Spoštovane državljanke, cenjeni državljani, drage Slovenke in Slovenci!

Dovolite nam, da vam kot volivcem predstavimo pomembno in neodložljivo pridobitev Slovenije in vas obenem vabimo v trajno partnerstvo za doseganje sledečih ciljev za uspešen izhod iz krize

TEMELJNI CILJI IN RAZVOJNI PROGRAM POLITIČNE STRANKE NAPREJ SLOVENIJA:

Kaj naj verjamemo ?

V vladavino ljudstva ( demokracijo )

Kaj naj počnemo ?

Imejmo se zeres radi

 1. Neposredna politična odgovornost  političnih funkcionarjev volivcem in povrnitev oblasti volivcem v Republike Slovenije: Volivci postanejo ob izvolitvi  političnega kandidata njegov delodajalec in ga lahko kadarkoli razrešijo, če ne izvaja volilnega programa. Zmanjšanje davka na delo in zvišanja davkov na kapital, zdravstvena in upokojenska reforma  zagotavljala dostojanstvo njihovih pravic.
 2. Ukinjanje brezposelnosti in zdravljenje gospodarstva: Zaposlovanje na novih delovnih mestih v podjetništvu,storitvah in v samooskrbi Slovenije z lastno pridelano hrano na podeželju in postopno 5 letno zvišanje minimalne plače na 70% povprečne plače v Sloveniji. Pravočasne poravnave dolžniško upniških razmerij zagotavlja država, znižanje cen javnih storitev,prijazno davčno okolje za tuje-nove naložbe…
 3. Varčevanje z denarjem davkoplačevalcev: Zmanjšanje javnega dolga in javne porabe(razen v šolstvu in zdravstvu) za 2milijardi € letno in s tako prihranjenim denarjem izvajati: nova delovna mesta v razvojnih oddelkih podjetij, posodabljanje tehnologij,nove Slovenske blagovne znamke, globalno tržno konkurenčnost, obogatitev turistične ponudbe , stalen dvig dodane vrednosti,usposabljanja in prekvalifikacije za nova delovna mesta.
 4. Civilni nadzor nad institucijami oblasti: Državljani Slovenije se imamo pravico organizirati v skupino državljanov, ki ima pravico samostojno voditi nadzorne postopke v izvršni, sodni in zakonodajni veji oblasti z vsemi pravicami in podporo, kot jih imajo pristojni preiskovalni organi države. Ostrejše kazni za gospodarski kriminal.
 5. Oživitev soupravljanja z javnimi zadevami z referendumom in ljudsko iniciativo: Na vseh področjih se uvede takojšnja vključitev državljanov v soupravljanje bank,podjetij , javnih zavodov in ustanov in delitev 1/3 dobička  podjetij na vse zaposlene. V sodstvu se uvede porotno sojenje. Pritožbe državljanov zoper zlorabe uradnega položaja in drugih kaznivih dejanj policistov, tožilcev,sodnikov in drugih državnih uradnikov in javnih uslužbencev…, se sodno obravnavajo prednostno, brez olajševalnih okoliščin.  Razmerja plač v javnem sektorju so 1:5. Uvede se splošna demokratična pravica do zakonodajnega referenduma izključno na pobudo ljudstva , pravica do referendumske spremembe ustave in razveljavitev zakona z referendumom . Ustavno sodišče ne more posegati v referendumske pravice in odločitve, razen, če bi se z referendumom skrčile ekonomske pravice človeka pod mejo revščine ali druge temeljne državljanske in človekove pravice .

Ponosni smo , da živimo v državi, kjer lahko vsem ljudem dobre volje ponudimo najboljše možno kar zmoremo. Z vami zmoremo še več.

NAPREJ SLOVENIJA ( NPS ) –

Družbena pravičnost  je naša skupna prihodnost

Stranka za ljudsko pravičnost in zato vsestransko blagostanje predstavlja program , ki je narejen po meri  sreče človeka in narave in se udejanja učinkovito z demokratičnimi postopki.

V njem boste prepoznali vse , kar je pomembno za osebni in družbeni razvoj v urejeni družbi. Pojdimo že enkrat naprej.

Upoštevajoč naravne danosti in prednosti Slovenije in dosežke, smo prepričani, da se z modrostjo in osebno odgovornostjo upravljanja države doseže mnogo več osebnega in skupnega zadovoljstva. Blagostanje za vse solidarne državljane.

Vaša pripravljenost sodelovanja na poti do  skupnih ciljev nas veseli. Ko nas boste spoznalo še osebno,  boste navdušeni. Povežimo se in skupaj bomo močnejši in zato uspeli.

Spoštujemo tudi vašo odločitev, da postanete naši opazovalci, simpatizerji in nam sporočite vaše drugačno videnje Slovenije in sveta. In mi se bomo zares potrudili, da te vaše želje uskladimo z načeli vrednot sočutja in pravičnosti.

Slovenija, 20.3.2010          Prisrčno hvala za vašo pozornost!

Nasvidenje !

 

 O programu politične stranke Naprej slovenija.

Zavedajoč se sedanje neodgovornosti voljenih političnih predstavnikov pri upravljanju države, ki se je zaradi njihovega slabega upravljanja država znašla v propadajočem stanju, je prenova politične odgovornosti za vse izvajalce javnih pooblastil temeljna značilnost  našega programa izhoda iz krize. Nesprejemljivo je, da voljeni politični predstavniki ob izvolitvi ne sprejemajo neposredne osebne odgovornosti za izvajanje programa v času svojega mandata. In da tisti, ki državo spravijo v težave ne poravnajo računov. Vsi drugi zaposleni imamo bistveno večjo odgovornost pri delovnih zadolžitvah ob opravljanju dela.

Ker te pravne odgovornosti za škodljivo vodenje države niti ni za politične nosilce oblasti in je tudi ni za neizvajanje njihovega političnega programa v Sloveniji,  je zato seveda stanje v državi zaskrbljujoče, še bolj pa je negotova prihodnost, ki je posledica osebne neodgovornosti sedanjih politikov. V NPS z takšno prakso osebne politične neodgovornosti dokončno prekinjamo in se javno zavezujemo, da vsak kandidat NPS za politika (predsednika države, župana, poslanca, občinskega svetnika, evroposlanca, ..)

prevzema neposredno odgovornost za izvajanje programa, ki ga tudi podpiše pri vlaganju svoje kandidature in  da se ga takoj razreši s politične funkcije, če ne izvaja danega in zavezujočega se programa ali kakor koli škodi javnim interesom. To inovativno izvajanje demokracije imenujemo »Pogodba :Volilec-kandidat«. Brez tega samoumevnega demokratičnega pravila, države ne moremo imeti za demokratično.

Nagovor

V programu, ki je pred vami je temelj, na osnovi katerega bomo v skladu z razvojem družbe in stanjem v svetu sprotno dopolnjevali temu temelju ustrezno zakonodajo oziroma skupaj z volivci izvoljenega kandidata, v času trajanja njegovega mandata. Volivci so tudi tista porota, ki lahko izvoljenemu funkcionarju odvzamejo politični mandat in namesto njega izvolijo drugega. Vemo tudi, da nihče drug nebo spreminjal stvari na bolje, razen nas samih.

 

 1. PRAVICA DO DELA Za vsakega posameznika se ustvarjajo pogoji tako dolgo, da po lastnih sposobnostih dostojno preživi sebe in tako pomaga skupnosti, v kateri vsakodnevno živi (v družini,med sorodniki, prijatelji,somišljeniki..)V eni družini sme biti le ena oseba zaposlena v državni službi ali službi lokalne samouprave. Uveljavi se pravilo polovične zaposlitve za enega v družini , če sta oba zaposlena in je nekdo v celoti brez zaposlitve, se ta polovično zaposli.
 2. GOSPODARSKI RAZVOJ IN VARČEVANJE ZA JAVNIMI IZDATKI Zagotavljanje gospodarske rasti z večanjem dodane vrednosti in globalne tržne konkurenčnosti novih blagovnih znamk in storitev. K tem ciljem prispeva tudi denar iz zmanjšanje javne porabe 2 milijard € letno, privlačni davčni pogoji za domače in tuje investitorje, zmanjšanje davkov na delo in povišanja davkov na kapital. Število občinskih svetnikov se v državi zmanjša za polovico, predsednik vlade opravlja še funkcije predsednika države(sedanja ureditev predsednika države je ostanek monarhije ne pa pridobit demokracije) DRŽAVNI SVET SE UKINE IN PREIMENUJE V DRŽAVNI SVET CIVILNE DRUŽBE ZAKONSKIH IN RERENDUMSKIH POBUD IN SE PRIKLJUČI DELOVANJU DRŽAVNEGA ZBORA, KOT INSTITUCIJA CIVILNE DRUŽBE VOLIVK IN VOLIVCEV. Prav tako se število ministrstev in ministrov prepolovi in smiselno združi .V državni in lokalni samoupravi se odpusti toliko ljudi, da se stroški za njihove plače zmanjšajo za 30%, del pa se jih zaposli za polovični delovni čas. Večina odpuščenih se b zaposlila na novi delovnih mestih v proizvodnih dejavnosti obrti, podjetništva in storitev.
 3. ODPRAVA BREZPOSELNOSTI IN SKRB ZA ČLOVEKA V petih letih se nezaposlenost zmanjša le na 2% za delo sposobnih ljudi. Nova delovna mesta nastajajo izključno v podjetništvu, industriji,obrti, storitvah,kulturnem ustvarjanju,na proizvodnji novih blagovnih znamk in na širitvi proizvodnje  do sedaj uspešnih proizvodnih programov , kot tudi na področju ekološko pridelave hrane , ki zahteva več ročnega dela-in s tem več zaposlenih.
 4. MOBILNOST ZAPOSLOVANJA IN PRAVICA DO STANOVANJA Vsakemu državljanu država mora zagotoviti primerno , zdravo prebivališče . Z primerno davčno zakonodajo na področju stanovanjske mobilnosti omogoča preseljevanje delovne sile na vsa področja Slovenije, kjer se bodo odpirala nova delovna mesta , ki zahtevajo ustrezno usposobljen kader. Upoštevajoč da je sedaj nezasedenih več kot 80 000 praznih stanovanj, se tudi temu prilagodi zakonodaja, ki vzpodbuja oddajanje teh stanovanj in tako omejujejo novo stanovanjsko izgradnjo, ter se tako varuje plodna zemlja za prehransko samooskrbo.
 5. POKRAJINSKA IN LOKALNA SAMOUPRAVA SLOVENIJE Nespodobno zamujanje in izmikanje oblastnikov uvedbe pokrajinske samouprave v Sloveniji, ki temelji na lastnih virih prihodkov-davkih in temu primernem prenosu oblasti in pristojnosti z države na pokrajine, Slovenija drsi še  v večjo gospodarsko  in s tem kulturno nazadovanje. Niti državni zbor niti ustavno sodišče nima nobene pravice odločati ne o imenu, ne o velikosti  pokrajin v Sloveniji, saj ljudje  še predobro poznajo kdo je kdo: Štajerc, Dolenjc, Gorenjc, Korošec, Prekmurec, Notranjc, Istran, Goričan.., ki so osnova za izbiro imen pokrajin in njihovo teritorialno zaključenostjo. Z ukinitvijo državnega financiranja občin in z prehodom na lastne vire prihodkov, se bo bodo občine na novo oblikovale  na osnovi in v skladu z Evropsko listino o lokalni samoupravi.
 6. RAZVOJ PODJETNIŠTVA Z nastajanjem tržno uspešnih blagovni znamk, se bo nanje vezala cela mavrica posameznih novih in starih podjetij, ki bodo ključno prispevala k visoki dodani vrednosti izdelkov, ki jih lahko oblikujejo le uspešni in veliki razvojni oddelki tovarne in velikih podjetij Podpora je pri odpiranju novih podjetij butične proizvodnje.
 7. KMETIJSTVO Vsa Evropa se vedno bolj oskrbuje z doma pridelano in ekološko pridelano hrano. Ve se, da sedanje kmetijstvo uporablja pesticide-strupe  pri pridelavi tako hrane za ljudi, kot za živali. Ekološka in biodinamična  pridelava hrane je zdrava hrana brez biocidov, zato močno zmanjšuje stroške zdravljenja, zmanjšuje obolevnosti, ne poškoduje imunskega sistema ljudi in živali, ne zastruplja okolja-pitne vode ,ne genetskih poškodb ne motenj v psihofizničnih sposobnosti človeka, ni hormonskih motenj in destrukcij…vse te velike dodatne in nepotrebne stroške življenja odpihne zdrava in uravnotežena hrana. V Sloveniji rodovitna zemlja izginja v zaraščenosti in neobdelana v rokah kmetijskih špekulantskih baronov, na drugi strani pa množice brezposelnih in prazne trinadstropne hiše na podeželju…….kjer bi lahko nezaposleni pridelovali zdravo hrano , ki je pomembnejša od zdravila.?
 8. TRAJNOSTNI -SONARAVNI RAZVOJ Slovenija s svojo decentralizirano poselitvijo v zasebnih hišah omogoča dobre pogoje razvoja energetske samooskrbe iz obnovljivih virov energije , kot tudi pri pridelavi visoko donosne ekološko pridelane hrane, katere povpraševanje v Evropi strmo narašča in jo primanjkuje. Z oskrbo prebivalstva z tako pridelano hrano se zmanjšuje poraba energije z prevoz hrane iz drugih držav in je to eden od prispevkov k razvoju nizko ogljične družbe. Drug -ključni prispevek k trajnostnemu razvoju je seveda toplotna izolacija bivalnih in delovnih prostorov z največjo porabo 50kwh/m2 na leto porabljene energije. Tretji prispevek temelji na uporabi obnovljivih virov energije, predvsem sončne z fotovoltaiko na strehah obstoječih stavb, gradnje nizkoenergijskih  stanovanj, postavitev vetrnih elektrarn,toplotnih črpalk, prehod na hibridna in električna osebna vozila in na javni transport. Gradnja lesenih hiš , lesenega gradbenega pohištva in izraba lesnih odpadkov za kompozite in  proizvodnjo energije. Les absorbira CO2 pri nastajanju z fotosintezo, ostali materiali ga pri proizvodnji proizvajajo in zato je modro lesne predelovalne obrate graditi na obrobju gozdov. Na leto je prirastek lesne biomase 4m3 na prebivalca. Trajno gospodarjenje z lesom in gozdom je velik prispevek k ohranjanju narave in odpiranju novih delovnih mest v bližini domov tistih, ki se sedaj vozijo na delo uro ali več v večja mesta Slovenije. Prostorsko planiranje in urbanizem ohranja vse zelene površine primerne za pridelavo hrane, tudi mestnega vrtičkarstva, ruši ali obnavlja dotrajane stavbe in ohranja krajinsko arhitekturo podeželja in primestnega okolja. Posegi v prostor z novogradnjami so izjeme , ne pravilo
 9. VARSTVO NARAVE Vsa načrtovanja katerekoli dejavnosti v prostoru se bodo ovrednotila gleda na ekološko nosilno sposobnost okolja samoočiščenja odpadkov določene dejavnosti v okolju. Posebno skrb bo deležno ohranjanje plodne zemlje in talne pitne-vode. Hrupnost v okolju se mora omejevati. Javni promet v mestih povečati zaradi nedopustno visokih koncentracij škodljivih prašnih delcev(PM10), doseči in preseči mejo 80% zbiranja in reciklaže vseh odpadkov
 10. OSKRBA SLOVENIJE Z ENERGIJO Ker v Sloveniji pojenjajo zaloge fosilnih goriv in ker njihov uvoz iz dneva v dan vse dražji in zato otežen, se ustvarijo pogoji za energetsko učinkovitost izrabe energij( varčevanje z električno energijo, prehod na uporabo obnovljivih virov energij-sonca, vetra, zemeljske toplote,..), javni prevoz z železnico,avtomobili na električni pogon, povečana uporaba biomase za ogrevanje in pripravo sanitarne vode
 11. DELAVSKA ZAKONODAJA, POKOJNINSKA SPREMEMBA Izenačevanje odpravnin in nadomestil  vseh delavcev , javnih uslužbencev in imenovanih ali voljenih funkcionarjev pri trajni in začasni izgubi dela. Pravica nezaposlenih do brezplačnega izobraževanja in usposabljanja za novo delovno mesto. Delovna doba za upokojitev se podaljšuje v skladu z pričakovano življenjsko dobo upokojencev v smislu finančne vzdržnosti pokojninskega fonda in omeji razmerje pokojnin na 1:3(sedaj je to razmerje 1:10 ). Pokojninska sprememba prinese tistim, ki ne dosegajo s svojo pokojnino dostojnega življenja, zvišanje pokojnine. Pokojnine se izenačijo z ozirom na delovna mesta pred nastopom upokojitve.
 12. ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravje kot najpomembnejša vrednota vsakega posameznika je skrb države in zato je javno zdravstvo prednostno in zdravniki v njem javni uslužbenci. Teh mora biti toliko, da nudijo takojšnje in učinkovito zdravljene. Skrb za lastno zdravje posameznika in tistih ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu je z zakonom predpisan standard, kot je tudi z zakonom predpisana kakovost  in obseg zdravljenja izvajalca zdravstvenih storitev, glede na vrsto vplačanega zdravstvenega zavarovanja(obvezno, dopolnilno, rizično(šport..,) rizično z namernim-znanim tveganjem(alkoholizem, kajenje, mamila…)Predvsem se ščitijo ranljive skupine pred zdravstvenim tveganjem odraslih(otroci, invalidi..)Iz dodatnega obdavčenja alkohola in cigaret se oblikuje sklad iz katerega se krijejo stroški zdravljenja rizičnih razvad ljudi. Iz tega sklada se denar namenja za zdravstveno osveščanje o ne tveganemu  načinu življenja. Zdrav človek je bogastvo in varnost družine ter države . Sedanje izgube zaradi bolezenske odsotnosti iz dela gredo v 100 milijone €  letno…Medicinske fakultete povečajo vpis študentov za 50% . Privatnega zdravstva zaenkrat še ne more biti, saj so tudi  izobraževanje, policija, vojska, državna uprava, lokalna samouprava, farmacija za javno zdravstvo, zdravstveno zavarovalništvo, gasilstvo, reševanje, ..področja nacionalne varnosti in zato izven domene privatnega sektorja.
 13. SPODBUJANJE STARŠEVSTVA Zaradi znanega dejstva, da Slovenski narod izumira , se država obveže, da bo tako nosečnicam, samohranilkam kot tudi mladim družinam takoj priskrbela neprofitno stanovanje, z ceno najema, ki bo primerna dostojnemu preživetju vseh družinskih članov  njem.
 14. SOCIALNA PRAVIČNOST; DEMOKRATIČNA IN ZATO PRAVNA DRŽAVA -POROTNO SOJENJE Vsak polnoleten državljan ob nastopu polnoletnosti dobo elektronsko Socialno izkaznico, na kateri so shranjeni podatki o njegovih dohodkih-tudi družinskih, lastnini in davčnih bremenih, kar je osnova za uveljavljanje njegovih socialnih pravic pri državni pomoči v šolanju, davčnih olajšavah, do neprofitne najemnine stanovanja, nadomestilih za otoške dodatke, višine štipendije, dostopa do pravne varnosti, plačila višine sodnih taks in plačevanja prometnih in drugih prekrškov. Zaradi množičnih in sistematičnih kršitev v sodnih postopkih, pa tudi tožilskih in policijskih, se v sodni sistem uvede porotni sistem izrekanja odgovornosti za kazniva dejanja. Sodnica ali sodnik procesno vodita sojenje, sodba o nedolžnost ali krivdi pa odloči nepristransko izbrana  plačana sodna porota , izbrana s pomočjo posebnega računalniškega tako po socialni lestvici, spolu, starosti in poklicni raznolikosti in teritorialni razpršenosti, brez sorodstvenih vezi ali povezav z obdolženim v kazenskem postopku. Sodni svet , kot eden od nadzornih organov sodstva sestavljajo neodvisni pravniki in večinska laična javnost. Podobno je urejena sestava tožilskega sveta in policijskega sveta.
 15. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ Svetovni Ekonomski, kulturni, gospodarski, socialni, ekološki, trajnostni ..položaj naše države  naroča vzgojiteljem in učiteljem, da vzgajajo in izobražujejo takšne učence, ki bodo kos domači in mednarodni tržni zahtevnosti – konkurenčnosti in da bodo znali čimveč uporabljati doma dane naravne in človeške vire za blaginjo vseh. Za trajnostni razvoj človeške pravičnosti, solidarnosti in sobivanja z naravnimi danostmi tako, da bodo tudi bodoče generacije cenile modrost svojih prednikov. Pismenost učečih mora zadostiti dostojanstvu slehernega posameznika v družbi in celovitemu obravnavanju življenja za trajnostni razvoj. Vsakemu posamezniku se nudijo enaki pogoji za izobraževanje v skladu s potrebami trajnostnega razvoja in upoštevanjem razvoja naravnih talentov posameznika.

    16. DRŽAVNA UPRAVA, MINISTRSTVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA Vsak javni uslužbenec dela in opravlja naloge posebnega pomena , v dobro skupnosti. Vsi so v službi ljudstva in zato so tudi njemu odgovorni in postavljati takšne odnose  z njim, da gradijo medsebojno zaupanje in učinkovitost. Stalno posodabljanje informacijskih tehnologij zahteva od njih večjo učinkovitost,kot jo tudi mora stalno nadgrajevati zaposleni delavec v podjetju ali storitvah za trg. Njihove naloge in odgovornosti morajo biti predpisane in zato lahko preverljive. Nadzor na njihovim delom je strokoven s strani države in laičen s strani civilne družbe. Javni servis države mora zagotavljati osebno in premoženjsko  varnosti vseh državljanov tako v prometu s preventivno vzgojo, in še ekološko, okoljsko, prehrambeno, ..varnost

 1. JAVNI MEDIJI IN JAVNA OBČILA Njihova dejavnost pri objektivnem obveščanju javnosti je posebnega družbenega pomena in je zato vključevanje civilne družbe v programe in nadzor le teh pomemben korektiv preprečevanja prevlade posameznih interesnih lobijev v medijih.

 

 

 1. JAVNI, TOVORNI IN ZASEBNI TRANSPORT Tudi zaradi človeku škodljivega onesnaževanja  narave in vse bolj dragih pogonskih energentov se mora krepiti železniški transport blaga,na lokalnih vožnjah pa družinska vozila na električni in motorni pogon , elektronsko navigacijsko cestninjenje vozil z motornimi vozili v cilju zmanjševanja prometa »en potnik v 5 ali več  sedežnem vozilu« in v korist vzpodbujanja prevoza z javnimi prevoznimi vozili, posebno v mestih. Izgradnja in označevanje površin za kolesarje pa se lahko izvede tukaj in sedaj.
 2. ŠPORT , REKREACIJA, SPROŠČANJE..Sodobni človek  je vse bolj informacijsko in stresno obremenjen in to še toliko bolj, ker se vse manj giblje, sedi in zato nujno potrebuje razgibavanje in naprezanje telesa , mišic ..da ohrani visoko stopnjo delovne energije, ki jo naporni časi zahtevajo. Šport, rekreativni šport in druge oblike sproščanja zahtevajo čist zrak, nehrupno okolje, urejene športne površine, čiste reke, jezera in morje, drevesa , travnike ..da lahko vsak posameznik ohranja in pridobiva zdravje. Že najmlajše je potrebno navajati na uravnoteženo življenje , da ne zapadejo v histerijo računalniškega sveta. Posebno v mestih , je potrebno skrbeti za povečevanje zelenih površin, z posajanjem dreves in grajenjem kolesarskih poti na varnih površinah izven nevarnega avtomobilskega prometa.
 3. SREČA IN BLAGOSTANJE JE NAŠA PRAVICA Z navedenim programom  prevzemamo odgovornost reševanja sedanjih pomanjkljivosti in zavestno in odgovorno oblikujemo skupno in sočutno prihodnost. Povezan, prosvetljen, celosten način življenja ustreza trajnostnemu razvoju človeške skupnosti. Vsi, najmlajši, mladi , odrasli , upokojeni, invalidni in drugi bodo v prosvetljenem svetu našli svoj mir, srečo, zadovoljstvo in priložnosti za nemoten kulturni in osebni razvoj. Združeni v dobrem in slabem bomo vedno ponosno zrli v  prihodnost.
 4. PRAVIČNA IN ZATO VSESTRANSKO BOGATA DRUŽBA je  tista osrečujoča vrednota, ki nastane po pravični delitvi ustvarjenega v državni skupnosti, kjer se vsak v skladu s svojimi naravnimi danostmi,svojimi naravnimi potrebami in prizadevnostjo izobrazi za tisto, kar ga veseli in uresničuje in v tem bogastvu raznolikosti samega življenja najde in opravlja družbeno koristna opravila v osebno zadovoljstvo in srečo svojih življenjskih  sopotnikov. Naloga modrih je, da že od rojstva dalje učimo ljudi živeti pošteno in delati v skupnosti za dobro te skupnosti. Priznavanje pravice do zasebnosti in svobode posameznika izhaja iz pravil, dolžnosti , pravic, odgovornosti do harmonične skupnosti. Dovolj znanja za preživetje v končnem svetu  in prave informacije o delovanju družbe so tisti pogoji, ki oblikujejo celovite osebnosti, pokončnega in plemenitega duha in zavedanja, da vsi v skupnosti pričakujejo medsebojno spoštovanje, ljubezen in pozornost vsakega do vseh in v takšnem vzajemnem sožitju se ohranja in razvija svobodno duhovno in naravno okolje. Če ne bomo prepoznali te naše priložnosti, da je človek predvsem bitje s čutili in zelo razvito intuicijo kaj je pošteno in pravično , bodo naša življenja izgorela v nemih pričakovanjih. Drug mimo drugega. Vsak od nas se lahko preobrazi, da bi prevzel tiste rešilne vrednote , ki ljudi zbližujejo in tako pripomoremo k rešitvi v družbo blaginje in zadovoljstva. To je tudi prehod v trajnostno živečo družbo, ki temelji na preprosti resnici. Pravičnosti in poštenosti. Nastaja sozvočje bogastva duha, pravičnih vrednot in poštenih ravnanj.

Slovenija, 2.3.2010 Simpatizerji in člani stranke NPS -041 601 762, naprejslovenija1@gmail.com